Na niniejszej stronie chciałbym przedstawić kilka wybranych projektów, w celu przedstawienia zakresu oferowanych usług.

 1. Rozbiórka istniejącego mostu M-12, nr JNI 30003779 w ciągu drogi powiatowej 1186K Jelcza Podmiejska Wola w km 4+889, w m. Swojczany i budowa obiektu inżynierskiego w tej samej lokalizacji wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z dr. 1138K

Konstrukcyjnie obiekt zrealizowany będzie jako obiekt ramowy, o przekroju poprzecznym zamkniętym. Światło poziome wynosi 6,00 m, a światło pionowe 2,50 m. Przęsło stanowi płyta żelbetowa monolitycznie połączona ze ścianami obiektu. W planie przęsło ukształtowano pod kątem 83o do podpór. Szerokość płyty w środku przęsła wynosi 9,20m i poszerza się w kierunku podpory do szerokości 12,12m (od strony skrzyżowania). Długość całkowita przęsła wynosi 7,06m, w świetle poziomym 6,00m. Płyta pomostu wykonana będzie z betonu C35/45 i zbrojona stalą B500SP.

Zakres prac:

 • opracowanie branży mostowej do Projektu Budowlanego i Wykonawczego
 • obliczenia statyczno – wytrzymałościowe
 • przedmiar robót
 • opracowanie STWiORB

2. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica – Parysz na potoku Zbludza.

W km 1+100,00 potoku Zbludza zaprojektowano odbudowę mostu jednoprzęsłowego o świetle poziomym L=20,25m. Konstrukcja ustroju nośnego to konstrukcja belkowo-płytowa, żelbetowa, sprężona.

 Przyczółki mostu żelbetowe, pełnościenne, posadowione bezpośrednio, wykonane z betonu C30/37.

Obiekt zaprojektowano w linii prostej. W przekroju podłużnym niweletę stanowi łuk wypukły o promieniu R=600m oraz odcinki proste o pochyleniu 1,0% w stronę przyczółków. Całkowita długość ustroju nośnego wynosi 28,14m, a całkowita szerokość obiektu 5,78m.

Na moście zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,50m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%. Nawierzchnię jezdni na moście stanowić będą warstwy asfaltowe. Jezdnia ograniczona będzie obustronnie krawężnikiem granitowym 20x18x100cm wyniesionym 16,0cm ponad krawędź jezdni.

Bezpieczniki o szerokości użytkowej 0,50m posiadają spadek poprzeczny 3% w stronę jedni. Nawierzchnię żelbetowych bezpieczników na moście stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami.

Zewnętrzne krawędzi mostu zostaną zabezpieczone na całej długości ustroju nośnego i skrzydeł przyczółków prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokości 0,60m.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszo-jezdnego na moście zaprojektowano barieroporęcze skrajne sztywne, kotwione.

Odwodnienie mostu zostanie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podłużne i odprowadzone za pomocą kolektora odwodnienia poza obiekt.

Skarpy potoku Zbludza zostaną umocnione narzutem kamiennym o grubości min. 1,00m i pochyleniu skarp 1:1.5.

Budowa umocnień koryta potoku Zbludza zapewni zabezpieczenie konstrukcji mostu przed rozmywaniem.

Zakres prac:

 • opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego odbudowy
 • inwentaryzacja istniejącego obiektu
 • obliczenia statyczno – wytrzymałościowe
 • przedmiar robót
 • opracowanie STWiORB

3. ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADANIA P.N.: “Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz od km 36+130,80 do km 36+173,30 w związku z budową mostu na potoku Cygański w km 36+150 wraz z rozbiórką
istniejącego przepustu, budową i rozbiórką tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Bachórzec

Projekt technologiczny obejmujący zabezpieczenie wykopów fundamentowych pod budowę obiektu mostowego, z podziałem na etapy robót przy utrzymaniu ciągłości ruchu w/c przedmiotowej drogi.

4. ODBUDOWA PRZEPUSTÓW W POSTACI OBIEKTU MOSTOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1578 K KOTÓW – POLANY W KM 4+866 W M. KAMIANNA

Zaprojektowano most dostosowany do istniejących warunków sytuacyjno – wysokościowych drogi powiatowej oraz do warunków hydrologiczno-hydraulicznych.

Nawierzchnię jezdni na moście oraz dojazdach stanowić będą warstwy bitumiczne.

W celu zabezpieczenia ruchu, na zewnętrznych krawędziach obiektów zamocowane zostaną bariera mostowa o wysokości min. 1,10m.

Nasypy i wykopy powstałe w związku z realizacją inwestycji zostaną doprowadzone do spadku 1:1,5. Wszelkie odsłonięcia terenu w obrębie inwestycji oraz nasypy zostaną obsiane trawą.

Projektowane parametry techniczne mostu stałego:

 • klasa obciążenia                                                             klasa II wg Eurokod 1.
 • Światło poziome                                                             5,50m,
 • Rzędna spodu konstrukcji                                  560.72 m n.p.m.,
 • długość ustroju nośnego                        6.89 m,
 • szerokość jezdni na obiekcie                 6,70m
 • szerokość chodnika prawostronnego wraz z krawężnikiem 2.20m,
 • szerokość bezpiecznika lewostronnego 0.50m,
 • kąt ukosu z drogą powiatową                 76,0º
 • el. zabezpieczenia ruchu                                   barieroporęcze H1/W1/N1.

Przekrój poprzeczny typowy drogi powiatowej:

 • Podstawowa szerokość jezdni                                      6,00  m
 • Poszerzenia na łuku                                                       2 x 0,35 m = 0,70 m
 • pobocze obustronne                                                      2 x 1,00 m = 2,00 m

Razem całkowita szerokość………………………………………8,70 m

Zakres prac:

 • opracowanie branży mostowej do Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla mostu stałego, tymczasowego
 • opracowanie projektu rozbiórki istniejącego mostu
 • obliczenia statyczno – wytrzymałościowe
 • przedmiar robót, kosztorys
 • opracowanie STWiORB

5. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Zakres prac dotyczył rozbudowy istniejącego budynku o dodatkowe pomieszczenie. Dla dobudowy wykonano obliczenia zbrojenia elementów żelbetowych oraz rysunki zbrojeniowe.

6. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Zakres prac obejmował wykonanie rysunków zbrojeniowych dla stropu żelbetowego.